Välkommen!

Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) har genom Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lung cancer) skapat ett utbildningskoncept för att möta den snabba utvecklingen inom lungcancerområdet. Utbildningen tar avstamp i de utmaningar lungcancerorienterade läkare möter i den kliniska vardagen. Föreläsningar och seminarier utgår från att deltagaren har god ämneskunskap och har som målsättning att utmana deltagarna till ytterligare fördjupning i ämnet.

EEP lung cancer ges som utbildningsinternat en gång per termin under fem terminer. Målet är att deltagare skall följa hela utbildningsprogrammet men i mån av plats kommer möjlighet ges att delta i enstaka utbildningsinternat. En uttalad målsättning med utbildningen är att ett nationellt nätverk mellan
lungcancerorienterade läkare byggs upp för att möjliggöra kunskapsutbyte, samarbete och forskning.

 

Mötet genomförs med stöd av:

pfizer-logotyp  roche_logo  Eli_Lilly_and_Company.svg